Důvod a způsob založení a podmínky a principy, za kterých provozuje svou činnost

Důvod a způsob založení

MČ Praha 2 byla hlavním městem Praha ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon o hl. m. Praze“), a Statutu hl. m. Prahy, svěřena správa k vybraným nemovitostem s výkonem vlastnického práva (dále jen „svěřené nemovitosti“).

Do 31. 12. 2016 byla správa nemovitostí vykonávána 5 správními společnostmi na základě mandátních smluv. Vize kompaktní správy svěřených nemovitostí transformovala roztříštěnou správcovskou činnost do jednotného výkonu správcovské činnosti vlastní společností.

Správa nemovitostí, a. s., byla založena v souladu s platnými právními předpisy dne 9. 3. 2016 na základě usnesení ZMČ č. 143 ze dne 7. 3. 2016 zakládací listinou akciové společnosti bez výzvy k upisování akcií sepsanou notářským zápisem NZ 371/2016 (dále také „společnost“ nebo „SNP2“), čímž byly přijaty Stanovy společnosti. Založená společnost byla následně dne 5. 4. 2016 zapsána do obchodního rejstříku do vložky č. 21486, oddílu B Městského soudu v Praze.

Hlavním cílem založení společnosti bylo zefektivnění obstarávání správy nemovitostí, hospodaření s majetkem MČ Praha 2, uspokojování potřeb občanů a rozvoje městské části. Správa nemovitostí Praha 2 je v souladu s platnými právními předpisy rovněž oprávněna realizovat vlastní podnikatelskou činnost za účelem dosažení zisku.

Společnost je dozorována svým zřizovatelem, městskou částí Praha 2. Na výkon správy a údržby svěřených nemovitostí se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 2 (dále jen „majetek“), souhlas orgánů MČ Praha 2 (tj. Rady MČ Praha 2, Zastupitelstva MČ Praha 2) je nutnou podmínkou pro jakoukoliv dispozici s tímto majetkem.

Podmínky a principy, za kterých provozuje svou činnost

Správa nemovitostí Praha 2, a. s., s účinností od 1. 1. 2017 na základě Příkazní smlouvy o správě nemovitostí ze dne 21. 9. 2016 a Komisionářské smlouvy o správě nemovitostí ze dne 9. 12. 2016 vykonává  správu a údržbu svěřených nemovitostí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o MČ Praha 2 svěřený majetek hl. m. Prahy, SNP2 s ním nakládá v intencích zákona o hl. m. Praze, z nějž pro správce vyplývají následující povinnosti:

  1. využívat majetek účelně a hospodárně v souladu s jeho zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti
  2. pečovat o majetek, kontrolovat hospodaření s tímto majetkem a provádět evidenci tohoto majetku
  3. chránit tento majetek před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím; s nepotřebným majetkem nakládat způsoby a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy, nestanoví-li zákon o hl. m. Praze jinak
  4. chránit majetek před neoprávněnými zásahy a včasné uplatňování práva na náhradu škody a práva na vydání bezdůvodného obohacení
  5. trvale sledovat, zda dlužníci plní řádně a včas své závazky a povinnost zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících
  6. při hospodaření s majetkem a s prostředky z rozpočtu MČP2 se řídit zvláštním právním předpisem.

Organizační struktura společnosti