Informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Místo a způsob, jak získat informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Správa nemovitostí Praha 2, a. s., jakožto povinný subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím vyřizuje dle tohoto zákona a zákona o hlavním městě Praze žádosti o poskytnutí informace (dále jen „žádost“ – Příloha č. 1 - odkaz na Žádost o poskytnutí informace), které jí jsou adresovány. Uvedenými zákony je určen i rozsah poskytovaných informací. Znění těchto zákonů lze vyhledat ve Sbírce zákonů na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

Písemnou žádost či jakékoliv jiné podání (návrh, odvolání, stížnost apod.) lze doručit osobním předáním na podatelnu společnosti, elektronicky nebo poštou.

Doručovací adresou písemných žádostí či jakýchkoliv jiných podání, které lze Správě nemovitostí Praha 2, a. s., doručit v úředních hodinách podatelny v listinné a elektronické podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat je adresa sídla společnosti:

Správa nemovitostí Praha 2
Sokolská 1869/18
120 00 Praha 2 – Nové Město
 
Úřední hodiny podatelny:
po, stř:                         8:00 - 17:30 h
út, čt, pá:                     8:00 -  14:00 h
 

Elektronicky lze žádost či jakékoliv jiné podání doručit:

 • na elektronickou adresu podatelny: snp2@snp2.cz
 • do datové schránky společnosti: ID datové schránky:  t47suak.

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých SNP2 přijímá dokumenty v elektronické podobě:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format.

V žádném případě nelze k elektronickým podáním připojovat samospustitelné a komprimované soubory! Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh nesmí přesáhnout 10 MB celkem.

Přehled přenosných technických nosičů, na kterých SNP2 přijímá dokumenty v elektronické podobě: Elektronická podání jsou přijímána na médiích CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných SNP2:

Datová zpráva, u které byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných SNP2, není zpracována. Pokud z takové datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o této skutečnosti.


Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Dle platné právní úpravy je žadatel oprávněn proti  rozhodnutí o odmítnutí žádosti podat odvolání. Do 15 dnů ode dne doručení je odvolání spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu, kterým se pro účely zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o hlavním městě Praze rozumí představenstvo společnosti. Nadřízený orgán je povinen rozhodnout o odvolání do 15 dnů ode dne jeho předložení. Lhůtu nelze prodloužit.

Pokud se žadatel domáhá poskytnutí informací či jejich doplnění podáním stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle ust. § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, v takovém případě je stížnost i se spisovým materiálem předložena do 7 dnů ode dne, kdy mu došla, k vyřízení představenstvu společnosti.

Představenstvo o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

V souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o hlavním městě Praze zaměstnanci společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s., postupují dle vnitřního předpisu upravujícího postup při vyřizování doručených žádostí (odkaz na vnitřní předpis).


Postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.

Postup při podávání písemných žádostí o poskytnutí informace

Veškeré příchozí žádosti (příp. odvolání, stížnosti) přijímá odpovědný zaměstnanec podatelny. Žádost je podána dnem, kdy je doručena SNP2.

Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s., a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba v žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování (pokud se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště). Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování (liší-li se od adresy sídla). Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Postup při vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

V rámci posouzení formálních náležitostí SNP2 posoudí zda:

 1. je ze žádosti zřejmé, že je určena společnosti
 2. je ze žádosti zřejmé, dle jakého zákona se žadatel domáhá poskytnutí informací
 3. je v žádosti uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu žadatele nebo není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresa bydliště (v případě žadatele FO)
 4. je v žádosti uveden název, identifikační číslo, adresa sídla (v případě žadatele PO)
 5. je žádost dostatečně srozumitelná, je z ní patrné, jaká informace je požadována a zda je dostatečně určitá
 6. požadované informace spadají do působnosti společnosti
 7. žádost je podepsána žadatelem.

V případě, že žádost nesplňuje některou z výše uvedených formálních náležitostí, SNP2 postupuje v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. a) a c) zákona o svobodném přístupu k informacím:

 1. v případě chybějících údajů o žadateli SNP2 žadatele vyzve, aby ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti žádost doplnil; pokud žadatel této výzvě nevyhoví, SNP2 žádost v souladu se zákonným postupem odloží
 2. nevztahují-li se požadované informace k působnosti SNP2, SNP2 tuto žádost odloží, přičemž tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů od doručení žádosti žadateli.P

 Po věcném posouzení obsahu žádosti SNP2 rozhodne o žádosti některým z následujících způsobů:

 1. V případě, že požadovaná informace již byla zveřejněna, odkáže žadatele v souladu s ust. § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti na zveřejněnou informaci.
 2. V případě, že jsou dány důvody pro odmítnutí poskytnutí požadovaných informací, tj. je-li žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé jaká informace je požadována či je formulována příliš obecně, SNP2 vyzve žadatele aby žádost ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti upřesnil. Pokud žadatel do 30 dnů ode dne doručení výzvy žádost neupřesní, SNP2 v souladu se zákonným postupem vydá ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle ust. § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím.
 3. V případě, že jsou dány důvody pro částečné odmítnutí poskytnutí požadovaných informací, vydá ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací a zbylé informace poskytne.
 4. V případě, že je žádost žadatele oprávněná, vyhoví žadateli a ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení žádosti poskytne požadované informace. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam (dále jen „záznam o poskytnutí informace“) – Příloha č. 2. Do záznamu je uveden způsob vyřízení žádosti a další náležitosti. Lhůta pro poskytnutí informace může být ze závažných důvodů prodloužena, nejvýše však o deset dní.

Závažnými důvody se v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím rozumí: 

 1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel je o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, ještě před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok v rozsahu stanoveném ust. § 18 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím SNP2 zveřejňuje na webových stránkách společnosti nejpozději do 1. března následujícího roku.

Úhrada nákladů

Všeobecné náklady na vyřízení žádosti o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o hl. m. Praze žadatel nehradí. Přímé náklady spojené se zpracováním žádosti a předáním informací žadateli jsou stanoveny dle Sazebníku úhrad nákladů (odkaz na sazebník). Úhrada těchto nákladů je příjmem společnosti.

O výši nákladů a způsobu jejich stanovení SNP2 informuje žadatele. Z hlediska lhůt se toto oznámení považuje za poskytnutí požadované informace, kterou SNP2 vydá na základě zaplacení úhrady stanovených nákladů.

Přímé náklady žadatel hradí dle Sazebníku úhrad nákladů (odkaz na sazebník) pouze v případě, že tyto celkové náklady dosáhnou minimální částky 50,- Kč a více, takto:

 1. náklady na pořízení kopií hradí žadatel v závislosti na rozsahu poskytovaných informací, tj. podle velikosti kopií, jejich druhu a počtu,
 2. náklady na opatření technických nosičů dat hradí žadatel dle typu a počtu technických nosičů dat,
 3. náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, vyžadující zpracování
  pro účely poskytnutí informace, žadatel hradí za každou započatou hodinu činnosti,
 4. náklady na odeslání dle aktuálního ceníku provozovatele poštovních služeb
 5. celková vypočtená částka úhrady nákladů se zaokrouhluje na celé koruny dolů.  

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto nezaplatí, SNP2 žádost odloží. Tato lhůta neběží po dobu vyřizování případné stížnosti proti výši požadované úhrady.


Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí

 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • nařízení vlády č. 351/2013, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky
 • zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Znění uvedených zákonů lze vyhledat ve Sbírce zákonů na webových stránkách Ministerstva zahraničí ČR www.mvcr.cz.


Sazebník úhrad


Výroční zpráva v oblasti poskytování informací


Výhradní licence poskytnuté dle § 14a odst. 4 INF

Licenční/podlicenční smlouva při poskytování informací:Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta; to neplatí v případě poskytnutí výhradní licence k digitalizaci kulturního zdroje, kdy povinný subjekt přezkoumá trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta, v jedenáctém roce trvání, případně každých následujících 7 let. V případě poskytnutí výhradní licence k digitalizaci kulturního zdroje musí být povinnému subjektu bezplatně poskytnuta kopie digitální reprodukce kulturního zdroje, kterou bude možné po skončení trvání výhradní licence poskytnout podle tohoto zákona.